Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

 
PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE W SZKOLE
 
 

PROJEKT „ZAWODOWCY W GORZOWIE 2.0”-PROJEKT W REALIZACJI

 

  
        
 
WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE NA:
 
                      
 
REKRUTACJA DO PROJEKTU
1. wchodzimy na stronę:    https://rekrutacja.zawodowcy.gorzow.pl/siteuser/login
2. wybieramy Zarejestruj! (niebieski przycisk, prosze o podawanie dokładnych danych kontaktowych),
3. po rejestracji logujemy się na podany wczesniej login i hasło do systemu na tej samej stronie https://rekrutacja.zawodowcy.gorzow.pl/siteuser/login 
i wypełniamy dokładnie ankietę zapisujemy i drukujemy,
4. wydrukowaną i podpisaną ankietę/formularz dostarczamy do sekretariatu szkoły.
 
 
 
Miasto Gorzów Wielkopolski 30 września 2017 r. podpisało umowę o dofinansowanie PROJEKTU „ZAWODOWCY W GORZOWIE 2.0”,
 
 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałania 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

Planowany termin realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.
Liczba uczestników: 4500
4440 – uczniowie gorzowskich szkół zawodowych,
60 – nauczyciele gorzowskich szkół,
Kwota dofinansowania: 14 822 682, 32 zł.
Wkład własny Miasta Gorzowa Wielkopolskiego: 780 141,18 zł.
Wartość projektu: 15 602 823,50 zł.
Partnerzy projektu: Akademia im. Jana Jakuba z Paradyża, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

„Zawodowcy w Gorzowie 2.0” to kontynuacja działań projektowych „Zawodowców w Gorzowie”, w ramach którego uczniowie i nauczyciele oraz pracodawcy będą intensywnie współpracować w wielu specjalnie zaprojektowanych działaniach, takich jak warsztaty, kursy kwalifikacyjne, wizyty studyjne, start-upy, gry edukacyjne, itd.

Projekt jest odpowiedzią na problem, z którym zmaga się polska gospodarka, tj. nieelastyczny charakter edukacji zawodowej, często nieodpowiadającej potrzebom rynku pracy oraz brakiem kultury uczenia się przez całe życie. Te czynniki przekładają się na niską jakość kapitału ludzkiego oraz pogarszają konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Dlatego w projekcie założono kompleksowe podejście do indywidualnego wsparcia uczniów i nauczycieli, wybrano takie działania i formy ich realizacji, aby przygotować uczniów do uczenia się w warunkach współczesnego świata.
W projekcie podejmuje się interwencje wyłącznie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przy jednoczesnym prowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego, wspomagającego rozwój każdego ucznia oraz wzrost zainteresowania przedsiębiorców inwestowaniem w kwalifikacje pracowników. Według założeń projektu, najważniejszy jest uczeń – przyszły pracownik. Uczniowie otrzymają innowacyjny zakres wsparcia, na który będą się składać atrakcyjne formy edukacyjne, np. start-up, gry edukacyjne, symulujące procesy w zakładzie pracy lub procesy gospodarcze. Każdy uczeń otrzyma wybór i wybierze, zgodnie z rozpoznanym indywidualnym potencjałem, najwłaściwszą dla siebie formułę przygotowania do jednej z trzech dróg zaistnienia na rynku pracy – jako pracownika na stanowisku robotniczym, pracownika na stanowisku specjalistycznym (po ukończeniu studiów), czy też otwarcie działalności gospodarczej. Wsparcie otrzymają także nauczyciele. Będą oni mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uaktualnić wiedzę, zarówno merytoryczną o najnowsze osiągnięcia techniki, jak i metodyczną w zakresie organizacji skutecznego procesu edukacyjnego kształcącego umiejętności zawodowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.Ponadto, aby stworzyć warunki edukacji zawodowej odzwierciedlające naturalne warunki pracy, szkoły zostaną doposażone w sprzęt i środki dydaktyczne zgodnie ze standardem lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem w szczególności branż inteligentnych specjalizacji lubuskiego w taki sposób, aby zapewnić im rozwój na kolejne lata funkcjonowania. Powstaną lub zostaną doposażone nowoczesne pracownie, np.: nowych mediów, mechatroniki, elektroniki i elektrotechniki pojazdów samochodowych, pneumatyki, hydrauliki, elektrotechniki, gospodarki magazynowej, sieci komputerowych, projektowania maszyn, projektowania mebli, ogrodów, nowoczesne laboratorium bio-chemiczne.

OFERTA SZKOLENIOWA
* wizyty studyjne w zakładach pracy branż działających w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu oraz na lokalnych targach branżowych,
* bateria testów diagnostycznych i tworzenie Indywidualnego Planu Działań (IPD),
* dalszy rozwój E-systemu edukacyjnego dedykowanego doradztwu i kształceniu zawodowemu integrującego działania projektu oraz stanowiącego platformę wymiany wiedzy na temat rynku pracy,
zawierającą indywidualne konta uczestników wraz z zasobami merytorycznymi do samokształcenia oraz kursami on-line dla uczniów i nauczycieli,
* warsztaty nowych technologii: automatyki, robotyki  mechatroniki, pneumatyki, hydrauliki, ICT, IT, OZE, CNC; warsztaty usługowe, np. fryzjerskie, logistyczne, kulinarne, hotelarskie,
* wykorzystanie kompetencji cyfrowych w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych (ADOBE, CAD-CAM, Moodle),
* wprowadzenie grywalizacji – innowacyjnej formy kształcenia uczniów w zakresie kompetencji miękkich,
* opracowanie nowoczesnych programów nauczania oraz pomocy dydaktycznych dla 40 zawodów,
* kursy specjalistyczne (11), np. Uprawnienia elektryczne do 1kv, Obsługa podestów ruchomych przejezdnychObsługa suwnicDiagnosta stacji kontroli pojazdówSpawanie metodą 135 blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi, Elektromechanik urządzeń chłodniczych.

W ramach realizacji ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej przygotowującej do  zajmowania na rynku pracy stanowisk wysoko wyspecjalizowanych planuje się tematyczne koła naukowe Nowoczesne technologie sieciowe, Programowanie z wykorzystaniem Arduino,

Dla uczniów planujących w przyszłości uruchomienie własnej działalności gospodarczej planuje się cykl warsztatów typu START-UP (14) w zakresie biochemii, mechatroniki, OZE, automatyki, nowych mediów projektowania mebli. Stacja Kontroli Pomiaru Jakości Powietrza, Eko-krem, Pająki - budowanie sieci komputerowych, Programowanie Robotów, Montaż I Administrowanie Systemem Alarmowym, Pracownia Projektowania Maszyn, Pracownia Projektowania Mebli, Freelancer Nowoczesnych Systemów I Układów Elektro-Hydrauliki, Agencja Reklamowa, Computer Graphic, Freelancer - Programowanie I Produkacja Detali w Technologii CNC, Three-Dimensional Graphic, Animacja Zabaw Dziecięcych, Biuro Rachunkowe

Działaniem wspólnym dla tych trzech grup beneficjentów projektu będzie uczestnictwo w praktykach i stażach zawodowychrealizowanych w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawców, w których uczestniczyć będzie 278 uczniów.

Dla najlepszych uczniów w kształceniu zawodowym będą wypłacane stypendia motywacyjne w wysokości 3 800,00  zł. miesięcznie przez jeden rok szkolny.
 
Załączniki:

PROJEKT „ZAWODOWCY W GORZOWIE”-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
 
PROJEKT „ZAWODOWCY W GORZOWIE”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., zgodnie z Osią Priorytetową 8. Nowoczesna Edukacja, Poddziałaniem 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Planowany termin realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 28.02.2018 r.
Wartość projektu: 3 413 330,83
Liczba uczestników: 3290
- 3200 – uczniowie gorzowskich szkół zawodowych
- 90 – nauczyciele gorzowskich szkół zawodowych 
Wartość projektu: 3 413 330,83 zł
Kwota dofinansowania: 3 241 205,22 zł
Załączniki:

Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
Projekt ”Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów Wielkopolski, w ramach Osi priorytetowa 8. Nowoczesna Edukacja, Poddziałanie 8.2.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.
 
Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp.,
Obszar wsparcia: Miejski Obszar Funkcjonalny: Gorzów Wlkp. i cztery ościenne gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Santok,
Czas trwania projektu: 1.09.2016 r. – 31.10.2017r.
Całkowita wartość projektu: 7 488 609,50 zł
 
środki przeznaczone na wsparcie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do matury z obszaru objętego projektem (tj.75 szkół w tym 49 publicznych w Gorzowie Wlkp., 20 publicznych w gminach partnerskich, 6 niepublicznych w Gorzowie), 7659 uczniów (w tym 6293 z publicznych szkół gorzowskich) i 292 nauczycieli (ok. 50% ze szkół miejskich).
Załączniki:

Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp.-PROJEKT ZAKOŃCZONY

  
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
Projekt „Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim" 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 
Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp./ Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
w Gorzowie Wlkp. 
Partner projektu: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 
Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 r. do 31.07.2015 r. 

Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp.-PROJEKT ZAKOŃCZONY

  
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
 
Projekt zrealizowany w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5
przy Zespole Szkół Mechanicznych
 
„Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wielkopolskim" 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 
Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp./ Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
w Gorzowie Wlkp. 
Partner projektu: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. 
Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 r. do 31.08.2014 r. 

Projekt "INT Lernen"-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
     
 
 
11 czerwca 2012 roku w Urzędzie Miasta zainaugurowano uroczyście projekt polsko-niemiecki dotyczący transgranicznych praktyk zawodowych na poziomie szkolnictwa zawodowego. W trakcie powitania przez Panią wiceprezydent Gorzowa Wlkp. Alinę Nowak i kierownika projektu ze strony niemieckiej Philippa Eckharda z Centrum Kształcenia bbw z Frankfurtu nad Odrą przedstawiono główne cele projektu "INT Lernen"  oraz rozwój kompetencji interkulturowych pomiędzy naszymi krajami. Projekt ten pozwoli zacieśnić współpracę pomiędzy szkołami zawodowymi a sektorem pracodawców – tłumaczył Philipp Eckhard z bbw.
 
Więcej na temat projektu na stronie http://www.bbw-frankfurt-oder.de/INT-Lernen.html

„Wirtualna Fizyka -Wiedza Prawdziwa”-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
     „Wirtualna Fizyka -Wiedza Prawdziwa” – projekt innowacyjny współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany przez Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej, skierowany jest do uczniów i nauczycieli fizyki szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. Udział w projekcie weźmie 54 nauczycieli z obu województw, w każdej szkole od 23 do 33 uczniów.

„Aktywna młodość – pewniejsza przyszłość zawodowa”-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

„Aktywna młodość – pewniejsza przyszłość zawodowa”

Projekt realizowany w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2014 r.
przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
w partnerstwie z Miastem Gorzów Wlkp.

Załączniki:

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy-PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
 
 
Tytuł projektu: Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r.
Budżet projektu: - wartość projektu: 1.512.993,40 zł
                        - kwota dofinansowania: 1.320.086.74 zł
 
Załączniki:

„E – edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012” – etap II-PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

„E-edukacja" wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
Tytuł projektu: „E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2009/2010” – pilotażowy program zajęć pozalekcyjnych.
Numer: WND-POKL.09.02.00-08-011/09
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: od 01.09.2009 r. do 31.08.2010 r.
 

Wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki ..."-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Tytuł projektu: Wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2008/2009

Numer projektu: WND-POKL.09.02.00-08-041/08
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: 01.09.2008 r. - 30.06.2009 r.
Wartość projektu: 201.433,81 zł
 

Szkolenia w ramach projektu : „Akademia kompetencji zawodowych”-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
 
 
Szkolenia w ramach projektu : „Akademia kompetencji zawodowych” realizowany przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w partnerstwie z Miastem Gorzów Wlkp.
 
 1. Okres realizacji projektu: 01.09.2009 – 31.08.2011
 
 

 2. Rozpoczęcie szkoleń: połowa październik 2009

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
Uroczystości 70-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych
Targi Techniki Motoryzacyjnej
SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014
Koszykówka
Wymiana z Holandią
Dzień sportu 2012
2010.10.01 65-lecie Zespołu Szkół Mechanicznych
Dzień sportu 2012
Projekt młody inżynier
Uroczystości 70-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych
Koniec Roku Szkolnego 2011-2012
Uliczna kwesta na rzecz Hospicjum Św. Kamila
II etap konkursu z Przedsiębiorczości w PWSZ
Wigilia 2008
XII KONKURS EKOLOGICZNY „PSZCZELARSTWO W POLSCE”
Dzień sportu 2012
Pola nadziei 2012
Matematyka i JA
V konferencja branży metalowej-Szkoła dla Rynku Pracy
2010.10.01 65-lecie Zespołu Szkół Mechanicznych
PRAWYBORY EUROPEJSKIE 2014
Oskar Zawodowy - KOWEZIU
Rozpoczęcie roku szkolnego 2012-2013
Pożegnanie klas maturalnych